Icoon Klimaatadaptie

Klimaatadaptatie

Ambitie

Ambitie

Een leefbare en gezonde regio waar het ook de komende eeuw, ondanks of dankzij klimaatverandering, prettig, gezond en veilig wonen, werken en genieten is. Om hieraan invulling te geven, gaan we aan de slag met de volgende ambities:

  • Uiterlijk in 2050 is het AGV-gebied volledig klimaatadaptief ingericht;

  • Vanaf nu is iedere fysieke ingreep klimaatadaptief.

Acties

  • Uitvoering geven aan het handboek Klimaatadaptatie in regio Amstel, Gooi en Vecht.

  • Voorbereiding op de nieuw ronde stresstesten die in 2025 plaatsvinden en de daaropvolgende risicodialogen.

  • Gezamenlijke subsidies aanvragen voor het uitvoeren van klimaatadaptieve projecten in de regio.

  • Samen werken en kennis delen over (lokale) communicatie en participatiemogelijkheden over klimaatadaptatie. Hiervan zijn onderdeel bewustwording over veilig en schoon drinkwater, (drink)waterbesparing en de bijdrage die bewoners, organisaties en bedrijven daaraan kunnen leveren.

  • Kennisdeling over de implementatie en de borging van de intentieovereenkomsten klimaatadaptief bouwen (MRA en Utrecht), het convenant duurzaam bouwen en de landelijke maatlat.
Actie

Actualiteiten

Overzicht van gebouwen

Een berg kennis over klimaatadaptatie – verslag ‘Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad’

Welke kennis, hulpmiddelen en tools zijn er de afgelopen tijd ontwikkeld op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe gebruik je deze om sneller in te spelen op het veranderende klimaat? En vooral ook: hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Op donderdag 30 november 2023 stonden deze vragen centraal tijdens de bijeenkomst ‘Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad’ voor de regio West Nederland. Tijdens de tijdens deze bijeenkomst gingen ruim 100 deelnemers erover in gesprek in Provinciehuis Zuid-Holland, in Den Haag. Bijgevoegd vind je een terugblik op de dag en een verslag van de deelsessies. En veel kennisproducten zijn ook digitaal te vinden. Op NKWK-KBS vind je een uitgebreid overzicht van ontwikkelde kennis die is ontwikkeld sinds 2017 vanuit de onderzoekslijn klimaatbestendige stad.

Afbeelding 3
Afbeelding 2

Uitslag NK Tegelwippen

Het NK Tegelwippen 2023 er weer op en de tegels zijn binnen. Het NK was wederom een gigantisch succes. Landelijk is een recordaantal tegels gewipt. Ook in het gebied van Waterschap AGV is een recordaantal tegels gewipt: 508.836 tegels. Dit betekent een toename van meer dan 55.000 m2 aan groen in het gehele waterschapsgebied! Hiernaast staat de uitslag.  

Gezamenlijke subsidieaanvraag voor klimaatadaptatiemaatregelen

Het Rijk stelt € 4,2 miljoen aan subsidiegelden voor onze regio (Amsterdam uitgezonderd) beschikbaar om uitvoeringsprojecten op het gebied van klimaatadaptatie financieel te ondersteunen. Deze subsidiegelden worden verstrekt aan de regio en moeten daarom via het BOWA bij het Rijk worden aangevraagd.

Om de selectie van projecten en het aanvragen van subsidiegelden te faciliteren is een extern bureau aangetrokken. Deze subsidiegelden zijn eind 2023 via het BOWA bij het Rijk aangevraagd. Begin 2024 wordt teruggekoppeld of de subsidie is gehonoreerd. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd dan moet de uitvoering van de maatregelpakketten in 2027 klaar zijn.

Theres a lot of paperwork shot of two unrecogniza 2023 11 27 05 32 34 utc
Risicodialogen

Risicodialogen

Om klimaatadaptatie in de regio te versnellen zijn risicodialogen gevoerd, waarbij naast alle partners ook 3 provincies en de Veiligheidsregio waren betrokken. 

Downloads:
2021 Handboek Klimaatadaptatie In De Regio AGV
2021 Handboek Klimaatadaptatie In De Regio AGV, Brochure

Gevolgen extreem weer op de kaart 

We krijgen steeds vaker te maken met extreme regenbuien en hittegolven. De partijen van het BOWA hebben samen onderzocht welke gevolgen dat in ons gebied kan hebben. Dan kunnen we ons daar beter op voorbereiden. In de online klimaatatlas is een eerste indicatie voor eventuele knelpunten te zien.

We hebben met computers nagebootst wat er gebeurt bij extreem weer. We noemen dit een stresstest. Zo zien we wat er kan gebeuren tijdens een periode van extreme regen. Of wanneer we lange tijd te maken hebben met droogte en zeer hoge temperaturen. Zo zien we beter waar de mogelijke knelpunten zijn, en welke aanpassingen er nodig zijn.

De eerste resultaten van deze test staan op agv.klimaatatlas.net. Deze website geeft een eerste beeld. Het laat zien waar uitdagingen liggen om ons gebied klaar te maken voor het veranderende klimaat. De betrokken partijen gaan hier meer en uitgebreider onderzoek naar doen en kijken welke eventuele maatregelen getroffen moeten worden.

Image004

Klimaatatlas

Bekijk hier onze klimaatatlas.