Icoon Waterkwaliteit

Waterkwaliteit

Ambitie

Ambitie

Uiterlijk in 2027 is het KRW-maatregelenpakket (zoals opgenomen in het derde Stroomgebiedbeheerplan voor het stroomgebied van de Rijn) uitgevoerd, met als doel het realiseren van een goede ecologische toestand in de 41 waterlichamen binnen het AGV-gebied. Ook wordt ingezet op het behalen van de doelen voor de overige wateren, zoals vastgelegd in de Provinciale programma’s. De BOWA-partners hebben hierin eigen bevoegdheden, wettelijke taken en verantwoordelijkheden, maar zetten in op samenwerking om deze ambities te behalen. In eerste instantie zetten we in op inventariseren en kennisdeling.

Acties

  • Kennis delen over uitgangspunten voor de inrichting en het beheer van openbaar stedelijk gebied, met het oog op het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit in oppervlaktewateren.
  • Kennis delen over de mogelijkheden om – in gebieden waar vermoedens zijn dat foutieve rioolaansluitingen een belangrijke bron zijn van een slechte waterkwaliteit – praktijkonderzoek te doen.
Actie

Actualiteiten


Op dit moment zijn er geen actualiteiten te melden.