Icoon Waterbeschikbaarheid

Waterbeschikbaarheid

Ambitie

Ambitie

Gezamenlijk en tijdig inspelen op de ontwikkelingen, zowel fysieke als beleidsmatige, die de beschikbaarheid van water in de AGV-regio onder druk zetten. In eerste instantie zetten we in op inventariseren en kennisdeling.

Acties

  • Kennis delen over de drinkwaterbeschikbaarheidsontwikkelingen in het AGV-gebied. Door de groeiende vraag naar drinkwater zijn nieuwe drinkwaterbronnen nodig. PWN, Vitens en Waternet onderzoeken de mogelijkheden hiervoor. Door kennisdeling in het BOWA kan er worden geleerd van de samenwerking en kan er vanuit regionaal oogpunt worden meegedacht of alle stakeholders worden meegenomen.
  • Kennis delen over het beleid van drinkwaterbedrijven voor grootzakelijke verbruikers voor een beeld van de impact hiervan op de betrokken organisaties in het BOWA. Dit geeft inzicht of een gezamenlijk onderzoek nodig is naar meer regie op de vestiging van grootzakelijke gebruikers.
  • Kennis delen en bewustzijn creëren bij de partners over de watervraag, de waterkwaliteit en het watersysteem in relatie tot de waterbeschikbaarheid. Het startpunt is begrip te krijgen voor elkaars belangen en keuzes in situaties over waterbeschikbaarheid. Dit helpt om beter op elkaar af te kunnen stemmen en aan te sturen op slimmere keuzes over waterbeschikbaarheid bezien vanuit de hele waterketen.
  • Kennis delen over de verhoging van de grondwaterstand naar 20-40 cm onder maaiveld in het veenweidegebied naar aanleiding van de brief Water en bodem sturend. Het implementeren van deze maatregel vraagt maatwerk per gebied en landelijke en bovenregionale uitspraken en oplossingen.
Actie

Actualiteiten

Aanvragen drinkwateraansluitingen scherper onder de loep

De toenemende vraag naar drinkwater zal opgevangen moeten worden door het vergroten van de productiecapaciteit, het verminderen van het verbruik door huishoudens en door kritisch te kijken of grote afnemers écht drinkwater nodig hebben. Het artikel ‘Aanvragen drinkwateraansluitingen scherper onder de loep’ geeft een inkijkje welke rol drinkwaterbedrijf PWN daarin speelt, maar vooral ook welke acties de gemeenten kunnen ondernemen.

Het artikel is afkomstig uit de nieuwsbrief van Samen Blauwgroen, de samenwerking klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier. Lees je waar Noorderkwartier staat, Amstel, Gooi en Vecht, dan het is net zo passend.

Water drops sprays splashes stream flow abst 2023 11 27 05 20 17 utc