Wat is het BOWA?

Wat is het BOWA?

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), 16 gemeenten en 3 drinkwaterbedrijven zijn belangrijke partners in de waterketen binnen het beheergebied van het waterschap. De drinkwaterbedrijven leveren het drinkwater, de gemeenten zamelen het afvalwater en regenwater in en het waterschap zuivert het afvalwater en voert het ingezamelde regenwater af.

Als bijlage is een uitvoerige beschrijving van het BOWA en ISARIZ toegevoegd:

2020 Toekomstvisie BOWA
2019 Organisatie BOWA
2018 Ambitiedocument BOWA 2019-2022
2013 Mantelovereenkomst

Minorstudenten aan het werk in de regio AGV

Wat heeft het BOWA tot nu toe bereikt?

Om de meerwaarde van het BOWA inzichtelijk te maken wordt een overzicht gegeven van enkele resultaten die de afgelopen bestuursperiode zijn bereikt.

Handboek Samenwerken op Dijken

Werkzaamheden ter plaatse van dijken, bijvoorbeeld voor versterking, brengt meerdere partners samen. Een dijk is bijvoorbeeld eigendom van het waterschap, terwijl de weg op de dijk eigendom is van een gemeente. 

Downloads:
2021 Handboek Samenwerken Op Dijken

Gezamenlijke aanbestedingen

Iedere gemeente laat werkzaamheden uitvoeren door marktpartijen. Ten behoeve van efficiëntie, kostenreductie en kwaliteitsverhoging worden aanbestedingstrajecten met meerdere partners vanuit BOWA/ISARIZ gezamenlijk opgepakt.

Wat is er te doen voor het BOWA?

Momenteel zijn meerdere trajecten lopende of in voorbereiding, die de komende periode op de agenda van het BOWA komen.

Regionale aanpak Meten & Monitoren

De BOWA-partners willen hun samenwerking versterken door daar waar mogelijk werkzaamheden op regionaal niveau te bundelen en kennis en informatie te delen en te koppelen. Het regionaal oppakken van meten en monitoren aan riolering, grondwater en watersysteem is benoemd als startpunt van de uitbreiding van de regionale samenwerking.

 Rijkssubsidiegelden voor klimaatadaptatie

Het Rijk stelt € 4,2 miljoen aan subsidiegelden voor onze regio (Amsterdam uitgezonderd) beschikbaar om uitvoeringsprojecten op het gebied van klimaatadaptatie financieel te ondersteunen. Deze subsidiegelden worden verstrekt aan de regio en moeten daarom via het BOWA bij het Rijk worden aangevraagd.

Om de selectie van projecten en het aanvragen van subsidiegelden te faciliteren is een extern bureau aangetrokken. De Rijkssubsidiegelden zijn beschikbaar tot eind 2023

Ambtelijke capaciteit en onderwijsinstellingen

Het is een uitdaging om voldoende gekwalificeerde medewerkers op het gebied van stedelijk water en klimaatadaptatie aan te trekken en vast te houden. In de regio is gesignaleerd dat het oppakken van nieuwe uitdagingen, zoals klimaatadaptatie, daardoor onder druk komt te staan.

Uitwerking gemeentelijke omgevingsvisies
naar omgevingsplannen

De komende jaren staan de individuele gemeenten voor de opgave hun omgevingsvisies te vertalen naar concrete omgevingsplannen. In deze gebiedsgerichte plannen moeten maatschappelijke opgaven als woningbouw gecombineerd worden met klimaatadaptatie en behoud biodiversiteit. Dit combineren is complex en vergt daarom een nauwe samenwerking en intensieve afstemming tussen alle betrokken partijen, publiek en privaat. Deze samenwerking en afstemming kan mede in het BOWA vorm worden gegeven.

Gebiedsontwikkelingen

Biodiversiteit

De Unie van Waterschappen heeft vorig jaar een Position Paper Biodiversiteit gepubliceerd. Daaropvolgend zijn er waterschappen die werk willen maken van biodiversiteitsherstel en zoeken daarbij de samenwerking op met andere partijen als de gemeenten.

Systeemherstel Heuvelrug
Gooi en Vechtstreek

Het voortraject van dit onderzoeksproject is recent gestart. Dit, op initiatief van MRA Metropolitaan Landschap, Regio Gooi en Vechtstreek en het Waterschap AGV. Aanleiding is dat het samenspel tussen ruimtelijke functies, inrichting en watersysteem door klimaatverandering en intensivering van het ruimtegebruik tegen zijn grenzen aanloopt. De vraag daarbij is of en zo ja wanneer het punt wordt bereikt dat moet worden gekozen voor andere oplossingen dan (grote) technische ingrepen. Zulke oplossingen zouden gericht moeten zijn op een klimaat- en water robuuste inrichting van landelijk en stedelijk gebied, met een tijdpad op weg daarnaartoe. Voorlopige constatering is dat het ontbreekt aan integraal inzicht om bovengenoemde vraagstelling te beantwoorden als ook aan een strategie die handelingsperspectief geeft. Het onderzoek Systeemherstel Heuvelrug Gooi en Vechtstreek moet hiervoor een start vormen en bijdrage in leveren. In het project wordt voortgebouwd op de resultaten van trajecten als Resilience by Design MRA en Toekomstbestendig Watersysteem ARK/NZK.