Icoon Kwetsbaarheid en organisatie

Water en bodem sturend

Ambitie

Ambitie

De BOWA-partners krijgen inzicht in en raken bekend met water en bodem sturend. Door het delen van kennis en voorbeelden van binnen en buiten het samenwerkingsverband leren wij hoe water en bodem sturend als ontwerpend principe bij ruimtelijke ontwikkelingen kan worden gebruikt.

Acties

  • Ervoor zorgen dat de geschiktheidskaart water en bodem sturend voor woningbouw AGV en/of andere soortgelijke kaarten bekend zijn bij de betrokken partijen en bespreken hoe we de geschiktheidskaart kunnen toepassen.
  • Het delen van delen kennis en regionale voorbeelden over de toepassing van Water en bodem sturend in het AGV-gebied (zoals het Ontwerpend onderzoek Toekomstbestendige Heuvelrug Gooi en Vechtstreek en de ontwikkelingen bij het Deltaprogramma Centraal Holland) en daarbuiten.
Actie

Actualiteiten

Nieuwsupdate Deltaprogrammaregio Centraal Holland

De BOWA-leden zijn belangrijke partners in de waterketen en het watersysteem. De uitvoering van deze taken staat steeds meer onder druk door klimaatverandering. Dit wordt extra onderstreept door de komst van de KNMI-klimaatscenario’s 2023. Het gebied van de BOWA-deelnemers ligt in de regio van Centraal Holland. Sinds september dit jaar staat de regio Centraal Holland in het Deltaprogramma 2024, dat op Prinsjesdag aan de Kamer is aangeboden. 

En dat is een belangrijke ontwikkeling, want deze regio herbergt bijna een kwart van de Nederlandse bevolking, levert dag en nacht een cruciale bijdrage aan de economie en gaat op de schop voor een groot aantal nationale en regionale bouw- en ontwikkelopgaven. Tegelijkertijd is het gebied heel kwetsbaar. De zeespiegel stijgt en de bodem daalt. De grenzen van het watersysteem zijn bereikt. Het gebied is nu al zeer gevoelig voor wateroverlast. Een uitgelezen kans, maar ook een noodzaak om in dit gebied de principes van Water en Bodem Sturend (WBS) goed toe te passen. Bijgevoegd vind je een nieuwsupdate over de Deltaprogramma regio Centraal Holland.

Weiland met delta's

Geschiktheidskaarten: een handig hulpmiddel om rekening te houden met water en bodem sturend bij woningbouw 

Door Yigall Schilp (Waterschap AGV) en Matthijs de Vlieger (Waterschap AGV) 

We hebben steeds meer te maken met extreem weer, zoals hevige regenval en droogte. Daarnaast moeten er tot 2050 veel nieuwe woningen worden gebouwd. Waterschap AGV heeft de risico’s en kansen voor woningbouw in kaart gebracht, kijkend vanuit het water- en bodemsysteem. Op basis van kennis en data zijn deze inzichtelijk gemaakt via geschiktheidskaarten. Deze kaarten laten op polderniveau zien hoe geschikt een gebied is voor het bouwen van woningen en wat de aandachtspunten zijn. De kaarten tonen per klimaatthema (bodemdaling, overstromingsrisico, wateroverlast, droogte en waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en hitte) de uitdagingen vanuit bodem, water en klimaat. 

De kaarten tonen per klimaatthema (bodemdaling, overstromingsrisico, wateroverlast, droogte en waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en hitte) de uitdagingen vanuit bodem, water en klimaat. Daardoor kunnen vroegtijdig in het proces randvoorwaarden en aandachtspunten worden meegegeven bij ontwikkelingen, bijvoorbeeld door het gesprek te voeren over de (locatie)keuzes bij ontwikkelingen en de wijze waarop gebouwd kan worden. De geschiktheidskaart is een hulpmiddel bij gesprekken tussen Waterschap AGV, overheden en andere partijen die betrokken zijn bij woningbouw in ons gebied.  
 
Een van de acties uit het BOWA-ambitiedocument 2023-2025 is om in 2024 verschillende regionale gebiedssessies te organiseren, waarbij de toepassing van de geschiktheidskaart aan de hand van concrete casuïstiek centraal staat. Voor deze bijeenkomsten worden collega's uitgenodigd die zich vanuit de gemeenten, drinkwaterbedrijven en het waterschap bezighouden met het waterbelang in ruimtelijke ontwikkelingen.  

Afbeelding 4
Afbeelding1

Toekomstbestendige Heuvelrug Gooi en Vechtstreek

Het water- en bodemsysteem van de Heuvelrug, Gooi en Vechtstreek loopt tegen zijn grenzen aan. Het wordt steeds duidelijker dat met de combinatie van de landschappelijke aanpassingen vanuit het ‘maakbaarheidsdenken’ (denken vanuit wensen landgebruik en afhankelijk van techniek), de effecten van de klimaatverandering, afname van biodiversiteit, bodemdaling en verstedelijking, de grenzen van het water- en bodemsysteem zijn bereikt. Zeven partijen hebben daarom de handen ineengeslagen en samen met een brede groep stakeholders uit het gebied een onderzoek uitgevoerd: Regio Gooi en Vechtstreek, Waterschap Amstel Gooi en Vecht, PWN, Vitens, Waternet (drinkwater), provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Het ontwerpend onderzoek legt de basis voor een gezamenlijke (en integrale) systeemaanpak. Er zijn toekomstbeelden geschetst en oplossingsrichtingen aangegeven. Het rapport bevat verschillende toekomstbeelden: wat gebeurt er als we niets doen en welke mogelijkheden zijn er om in te grijpen.

Op basis van de bovenstaande aanbevelingen werken de zeven partijen aan de uitwerking van de vervolgstappen voor het onderzoek. Na de zomer van 2023 willen de zeven opdrachtgevers een voorstel doen voor het gezamenlijke vervolg van de Toekomstbestendige Heuvelrug Gooi en Vechtstreek. De zeven partijen hebben nu al de intentie uitgesproken om gezamenlijk verder te gaan.

­Hoofdlijnnotitie
Onderzoek Toekomstbestendige Heuvelrug