Wat komt er richting het BOWA?

Momenteel zijn meerdere trajecten lopende of in voorbereiding, die de komende periode op de agenda van het BOWA komen.

Regionale aanpak Meten & Monitoren

De individuele gemeenten en het waterschap hebben een beperkte ambtelijke capaciteit en deze capaciteit staat zelfs onder druk. Het bundelen van werkzaamheden op regionaal niveau kan helpen bij capaciteitsproblemen én tegelijkertijd bijdragen aan het delen en koppelen van kennis en informatie voor besluitvorming over (gezamenlijke) investeringsbeslissingen. Meten en monitoren aan riolering, grondwater en watersysteem is benoemd als startpunt van deze regionale samenwerking.

Waternet heeft zich bereid verklaard dit regionaal meten en monitoren te faciliteren. De kosten hiervoor worden door de deelnemende partners opgebracht. Alle gemeenten zijn akkoord met de opdrachtbeschrijving en het werkgeverschap van Waternet. In de tweede helft van 2023 stelt Waternet stelt een onderzoeker / analist aan.

 Rijkssubsidiegelden voor klimaatadaptatie

Iedere gemeente laat werkzaamheden uitvoeren door marktpartijen. Ten behoeve van efficiëntie, kostenreductie en kwaliteitsverhoging worden aanbestedingstrajecten met meerdere partners vanuit BOWA/ISARIZ gezamenlijk opgepakt.

Recente voorbeelden zijn:

  • Reiniging van kolken
  • Reiniging en inspectie van riolering
  • Monitoring grondwaterstanden

Het Rijk stelt € 4,2 miljoen aan subsidiegelden voor onze regio (Amsterdam uitgezonderd) beschikbaar om uitvoeringsprojecten op het gebied van klimaatadaptatie financieel te ondersteunen. Deze subsidiegelden worden verstrekt aan de regio en moeten daarom via het BOWA bij het Rijk worden aangevraagd.

 Om de selectie van projecten en het aanvragen van subsidiegelden te faciliteren is een extern bureau aangetrokken. De Rijkssubsidiegelden kunnen worden aangevraagd tot eind 2023. Dit proces is in volle gang.

Ambtelijke capaciteit en onderwijsinstellingen

Het is een uitdaging om voldoende gekwalificeerde medewerkers op het gebied van stedelijk water en klimaatadaptatie aan te trekken en vast te houden. In de regio is gesignaleerd dat het oppakken van nieuwe uitdagingen, zoals klimaatadaptatie, daardoor onder druk komt te staan.

 Om voldoende aanwas van kundige medewerkers te faciliteren is in het BOWA afgesproken om de banden met de onderwijsinstellingen aan te halen. Individuele organisaties geven dat bijvoorbeeld vorm door minorprojecten van de studie Klimaatadaptieve Stad van de Hogeschool van Amsterdam te begeleiden. Ook het begeleiden van stagiaires en afstudeerders is een mogelijkheid. De ervaring leert dat het vroeg leren kennen van potentiële medewerkers de kans op het binden van hen aanzienlijk vergroot.