Wat is het BOWA?

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), 16 gemeenten en 3 drinkwaterbedrijven zijn belangrijke partners in de waterketen binnen het beheergebied van het waterschap. De drinkwaterbedrijven leveren het drinkwater, de gemeenten zamelen het afvalwater en regenwater in en het waterschap zuivert het afvalwater en voert het ingezamelde regenwater af.

Omgaan met de effecten van klimaatverandering is een grote uitdaging voor alle partners. Hevigere regenbuien en een stijgende zeespiegel zorgen ervoor dat overlast of schade aan gebouwen en/of infrastructuur kan ontstaan als ook dat water moeilijker kan worden afgevoerd. Langere periodes van droogte en hitte zorgen ervoor dat onze fysieke leefomgeving anders moet worden ingericht.

De genoemde 20 partners werken bestuurlijk met elkaar samen in het Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied (BOWA). Bestuurders komen tweemaal per jaar samen om de uitdagingen te bespreken, de samenwerking te versterken en afspraken te maken. 

De kennis van bestuurders wordt hiermee verrijkt, uitdagingen worden in perspectief geplaatst en gezamenlijk aangegaan. Ook is het een belangrijk netwerk om collega-bestuurders van de andere organisaties te ontmoeten.

De ambtelijke evenknie van het BOWA heet ISARIZ en dit ambtelijk platform wordt geleid door een Leidend Team, dat ook de bestuurlijke agenda van het BOWA voorbereidt. In ISARIZ werken de ambtelijke vertegenwoordigers van alle partners intensief samen om de veelal regionale uitdagingen gezamenlijk het hoofd te bieden. Kennisuitwisseling, bundelen van werkzaamheden en gezamenlijke opdrachtverlening zijn aspecten die worden opgepakt binnen ISARIZ.

Als bijlage is een uitvoerige beschrijving van het BOWA en ISARIZ toegevoegd.

2020 Toekomstvisie BOWA
2019 Organisatie BOWA
2018 Ambitiedocument BOWA 2019-2022
2011 Intentieverklaring BOWA