Uitwerking gemeentelijke omgevingsvisies naar omgevingsplannen

Om de meerwaarde van het BOWA inzichtelijk te maken wordt een overzicht gegeven van enkele resultaten die de afgelopen bestuursperiode zijn bereikt.

De verplichte gemeentelijke omgevingsvisies geven breed weer welke ambities gemeenten hebben met de fysieke leefomgeving, zo ook op het vlak van water. In de visies moet de benodigde ruimte voor water (inclusief drinkwater) beleidsmatig zijn/worden geborgd.

De komende jaren staan gemeenten voor de complexe opgave deze visies te vertalen naar concrete omgevingsplannen, waarbij gebiedsgericht opgaven als woningbouw en verstedelijking gecombineerd moeten worden met opgaven als klimaatadaptatie en behoud biodiversiteit. Het oplossen van de opgaven vergt nauwe samenwerking en intensieve afstemming tussen gemeenten en het waterschap. Het BOWA is een platform waar deze samenwerking en afstemming aandacht kan krijgen en/of besproken kan worden.