Icoon Kwetsbaarheid en organisatie

Kwetsbaarheid en organisatie

Ambitie

Ambitie

Meer gebruik maken van elkaars sterke punten, zodat de innovatieve slagkracht vergroot en de kwetsbaarheid vermindert. Hoe slimmer we hiermee omgaan, des te minder werkzaamheden nodig zijn en des te lager de kosten zullen zijn. Ook creëren we een aantrekkelijke werkomgeving voor jongeren in het waterdomein, zodat we ook in de toekomst voldoende slagkracht hebben om te werken aan onze water- en klimaatopgaven.

Acties

  • Kansen verkennen voor gezamenlijk aanbesteden. Gezamenlijk aanbesteden maakt ons een betere opdrachtgever en door aanbestedingen aan elkaar over te laten, besparen wij tijd.
  • Kansen benutten om trainees, stagiairs en minorstudenten te enthousiasmeren om werkzaamheden uit te voeren voor BOWA-leden.
  • Het delen van de binnen het BOWA aanwezige kennis en ervaring.
Actie

Actualiteiten

Minor klimaatbestendige stad HvA – casus meebewegen met zeespiegelstijging in Centraal Holland 

Door Tom Schoenmaker (Waterschap AGV) 

De minor de klimaatbestendige stad van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) werkt in de komende periode aan allerlei projecten vanuit verschillende opdrachtgevers. Een daarvan is Waternet met een casus Meebewegen met Zeespiegelstijging. Binnen het beheergebied van het Waterschap AGV worden de komende decennia circa 200.000 woningen gebouwd. De planningshorizon is daarbij vaak niet meer dan 30 jaar, terwijl de woonwijken vaak langer dan 100 jaar meegaan. Met het oog op het langetermijnperspectief is het de uitdaging hoe je omgaat met de gevolgen van zeespiegelstijging in de toekomst. Hiervoor worden binnen het Kennisprogramma Zeespiegelstijging momenteel vier verschillende scenario’s onderzocht voor na 2100. Uit de recente klimaatscenario’s van het KNMI blijkt dat de zeespiegelstijging in 2100 tot 2,5 meter kan oplopen! Het besef groeit dat we hier nu al rekening mee moeten houden, zodat we straks ook nog veilig kunnen wonen in onze laaggelegen delta. 

Vier studenten van de HvA zijn aan de slag gegaan om creatieve oplossingen voor het scenario Meebewegen te bedenken. Wat vraagt dit scenario van ons als waterbouwers en deltabewoners? Hoe wonen, werken en leven de daar straks? Weten we onszelf opnieuw uit te vinden? De groep studenten wordt uitgedaagd om antwoorden te geven op deze vragen en uit te denken wat de impact hiervan is op ons beheergebied en welke adaptatiestrategieën het beste kunnen worden doorlopen. Als oplossing hebben ze een drijvende woonwijk bedacht van 2.500 woningen in het beheergebied van AGV en daarvoor een locatie gevonden. De komende tijd werken ze de plannen uit en ze presenteren de plannen op 23 januari 2024 op de HvA. 

Meer weten over de minor de klimaatbestendige stad? Of ook interesse om een opdrachtgever te worden? In 2024 is er een nieuwe kans om de nieuwe generatie mee te laten denken over een klimaatadaptieve toekomst van onze regio.

Foto studenten

Regionale aanpak Meten & Monitoren

De individuele gemeenten en het waterschap hebben een beperkte ambtelijke capaciteit en deze capaciteit staat zelfs onder druk. Het bundelen van werkzaamheden op regionaal niveau kan helpen bij capaciteitsproblemen én tegelijkertijd bijdragen aan het delen en koppelen van kennis en informatie voor besluitvorming over (gezamenlijke) investeringsbeslissingen. Meten en monitoren aan riolering, grondwater en watersysteem is benoemd als startpunt van deze regionale samenwerking.

Waternet heeft zich bereid verklaard dit regionaal meten en monitoren te faciliteren. De kosten hiervoor worden door de deelnemende partners opgebracht. Alle gemeenten zijn akkoord met de opdrachtbeschrijving en het werkgeverschap van Waternet. In november 2023 is de werving van een dataverbinder gestart. De eerste gespreksronden hebben helaas niet geleid tot een aanstelling. De werving gaat verder met als streven dat de dataverbinder in het eerste kwartaal van 2024 van start gaat.

Handboek Samenwerken op Dijken

Werkzaamheden ter plaatse van dijken, bijvoorbeeld voor versterking, brengt meerdere partners samen. Een dijk is bijvoorbeeld eigendom van het waterschap, terwijl de weg op de dijk eigendom is van een gemeente. Om de samenwerking te versoepelen is in opdracht van het BOWA het Handboek Samenwerken op Dijken opgesteld en bestuurlijk als grondlegger voor toekomstige projecten vastgelegd. In het handboek staan afspraken over het betrekken van partners en de organisatie van de dijkprojecten.

Downloads:
2020 Handboek Samenwerken Op Dijken 

Ambtelijke capaciteit en onderwijsinstellingen

Het is een uitdaging om voldoende gekwalificeerde medewerkers op het gebied van stedelijk water en klimaatadaptatie aan te trekken en vast te houden. In de regio is gesignaleerd dat het oppakken van nieuwe uitdagingen, zoals klimaatadaptatie, daardoor onder druk komt te staan.