Gebiedsontwikkelingen

Biodiversiteit

De Unie van Waterschappen heeft vorig jaar een Position Paper Biodiversiteit gepubliceerd. Daaropvolgend zijn er waterschappen die werk willen maken van biodiversiteitsherstel en zoeken daarbij de samenwerking op met andere partijen als de gemeenten. Dit, omdat ook deze maatschappelijke opgave net als klimaatadaptatie te groot is om alleen op te pakken.

Downloads: 
2020 Position Paper Biodiversitei, Unie van Waterschappen
2021 Biodiversiteitsplan AGV (concept)

Lees meer

Systeemherstel Heuvelrug
Gooi en Vechtstreek

Het voortraject van dit onderzoeksproject is recent gestart. Dit, op initiatief van MRA Metropolitaan Landschap, Regio Gooi en Vechtstreek en het Waterschap AGV. Aanleiding is dat het samenspel tussen ruimtelijke functies, inrichting en watersysteem door klimaatverandering en intensivering van het ruimtegebruik tegen zijn grenzen aanloopt. De vraag daarbij is of en zo ja wanneer het punt wordt bereikt dat moet worden gekozen voor andere oplossingen dan (grote) technische ingrepen. Zulke oplossingen zouden gericht moeten zijn op een klimaat- en water robuuste inrichting van landelijk en stedelijk gebied, met een tijdpad op weg daarnaartoe. Voorlopige constatering is dat het ontbreekt aan integraal inzicht om bovengenoemde vraagstelling te beantwoorden als ook aan een strategie die handelingsperspectief geeft. Het onderzoek Systeemherstel Heuvelrug Gooi en Vechtstreek moet hiervoor een start vormen en bijdrage in leveren. In het project wordt voortgebouwd op de resultaten van trajecten als Resilience by Design MRA en Toekomstbestendig Watersysteem ARK/NZK.